Tarbija ja ostumüügitingimused

Kauba ostutingimused

Mõisted

 1. Müüja – „Saestuudio“ (OÜ „Saestuudio“ registrikood 16337999, Männiku tee 19 Tallinn);
 2. Ostja  – Müüja käest kaupa ostev täisealine füüsiline isik ja alaealine (14-18-aastane) füüsiline isik, kellel on olemas vanemate või hooldajate nõusolek (välja arvatud juhul, kui alaealine isik käsutab oma sissetulekut iseseisvalt), juriidiline isik või loetletud isikute volitatud esindaja;
 3. Eeskirjad – Ostu-müügi Eeskirjad, mis sätestavad Ostja ja Müüja omavahelised suhted, õigused ning vastutuse;
 4. Leping – Ostu – Müügi ajal Ostja ja Müüja vahel sõlmitav leping;
 5. Internetipood – Müüja kodulehekülg/e-pood (saestuudio.ee), mille abil identifitseeritakse Ostja, tema tellimus, kontaktandmed, andmed tasumise ning tarne kohta;
 6. Tellimus – Ostja poolt ostetavate kaupade nimekiri.

Üldsätted

 1. Käesolevad Eeskirjad on pooltele kohustuslik õigusdokument, mis reguleerib Ostja ja Müüja õigusi, kohustusi, kaupade ostu ja nende eest tasumise tingimusi, kaupade tarne ja tagastamise korda, poolte vastutust ning muid kaupade ostu-müügiga seotud sätteid Müüjale kauba ostmisel.
 2. Ostja, kes esitab Müüjale Tellimuse, on kohustatud tutvuma käesolevate Eeskirjadega ja kinnitama, et on nendega tutvunud siis, kui ta esitab andmed, mis on vajalikud Lepingu sõlmimiseks ja Tellimuse tarnimiseks.
 3. Müüjal on õigus Eeskirju igal ajal muuta, võttes arvesse õigusaktides sätestatud nõudeid. Ostjat informeeritakse Eeskirjade muudatustest internetipoe kaudu.

Lepingu sõlmimise hetk

 1. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui: 1.1 Ostja vormistab tellimuse internetipoes, esitab andmed, mida on vaja Lepingu sõlmimiseks ja tellimuse tarnimiseks ning klikib lingile „Ostan“; 1.2 Ostja, ostes telefoni teel, esitab Müüjale andmed, mis on vajalikud Lepingu sõlmimiseks, Tellimuse vormistamiseks ja tarneks;
 2. Ostja õigused

Ostjal on õigus osta kaupa Müüja käest pidades kinni järgmistest Eeskirjadest:

 1. Ostjal on õigus kauba ostu-müügi lepingust loobuda ja kaup tagastada. Ostja on kohustatud Müüjat sellest kirjalikult informeerima, märkides kauba(d), mida soovitakse tagastada ja kauba tagastamise põhjuse, nagu näeb ette 2002 juuli 1 jõustunud Eesti Vabariigi Võlaõigusseaduse 4 jagu „Sidevahendi abil sõlmitud lepingud eseme üleandmiseks või teenuse osutamiseks“ punktis 56. Õigus lepingust taganeda võib tarbija internetipoest ostetud kaupa tagastada 14 (neljateistkümne)  päeva jooksul.
 2. Ostja võib kasutada Eeskirjade punktis 4.1.4 ette nähtud õigust ainult sel juhul, kui kaup ei olnud kahjustatud ega rikutud, kauba välimus pole oluliselt muutunud ja seda pole kasutatud.
 3. Juhul kui Ostja ostab Müüja käest kaubakomplekti ja kasutades Eeskirjade punktis 4.1.2. ette nähtud õigust, soovib loobuda mõnest kaubast (kaupadest), on Ostja kohustatud tagastama Müüjale kogu kaubakomplekti. Juhul, kui vähemalt üks komplekti kaupadest ei vasta Eeskirjade punktis 11.3. sätestatud nõuetele, on Müüjal õigus keelduda tagastatava kaubakomplekti vastuvõtmisest.

Ostja kohustused

 1. Ostja on kohustatud tasuma kaupade eest ja võtma need vastu käesolevates Eeskirjades sätestatud korras.
 2. Ostja, kes teeb ostu internetipoest, kohustub pidama kinni käesolevatest Eeskirjadest ja muudest tingimustest, mis on esitatud internetipoes ning Eesti Vabariigi õigusaktides.

Müüja õigused

 1. Müüjal on õigus oma äranägemisel kehtestada Tellimuse summa, mille puhul teostatakse Ostja Tellimuse tarne tasuta. Selle summa suurus on märgitud Müüja tarnetingimuste juures.
 2. Kui Ostja püüab kahjustada internetipoe töö stabiilsust ja turvalisust või ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ilma hoiatuseta piirata või peatada internetipoe kasutamisõigus.

Müüja kohustused

 1. Müüja kohustub käesolevates Eeskirjades ja Internetipoes kehtestatud tingimustel võimaldama Ostjale internetipoe teenuste kasutamise.
 2. Müüja kohustub austama Ostja õigust isikuandmete puutumatusele ja käsitlema Ostja poolt märgitud andmeid oma isiku kohta ainult Eeskirjade lõikes 12 ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
 3. Müüja kohustub tarnima Ostja tellitud kaubad tema poolt märgitud aadressile Eeskirjade lõikes 9 sätestatud tingimustel.
 4. Kui Müüjal oluliste asjaolude tõttu pole võimalik tarnida Ostjale tellitud kaupa, on Müüja kohustatud pakkuma analoogse või omaduste poolest võimalikult sarnase kauba. Kui Ostja keeldub analoogset või omaduste poolest võimalikult sarnast kaupa vastu võtmast, peab Müüja tagastama Ostjale makstud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kui Ostja on kauba eest juba tasunud.
 5. Kui Ostja kasutab Eeskirjade punktis 4.1.2. ette nähtud õigust ja kui Eeskirjade punktis 4.1.4. on olemas tingimus, peab Müüja tagastama Ostjale makstud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tagastatava kauba kättesaamise päevast.

Kauba eest tasumise kord ja tähtajad

 1. Ostja võib tasuda kauba eest ühel järgnevalt nimetatud viisil: 1.1 Elektrooniline pangandus – see on ette tasumine Ostja poolt kasutatava elektroonilise panganduse süsteemi kaudu. Kui kauba eest tasutakse sellisel viisil, genereeritakse elektroonilise panganduse süsteemis kauba eest tasumine vastavalt Ostja Tellimusele. Ostja kannab raha üle Müüja poolt valitud vastava panga arveldusarvele. Vastutus andmete turvalisuse eest lasub sellisel juhul pangal, kuna kõik rahalised operatsioonid toimuvad panga elektroonilise panganduse süsteemis.
 2. Pangaülekandega – see on ette tasumine, kui Ostja kannab raha üle oma arveldusarvelt Müüja arveldusarvele vastavalt esitatud Tellimuse arvele.

Kauba tarnimine ja kättesaamine

 1. Tellides kaupa võib Ostja valida kauba tarnimisviisi, s. t. kasutada Müüja volitatud esindaja poolt osutatavat kauba tarnimise teenust või võtta kauba vastu Müüja füüsilistes kauplustes.

Kauba tarnimine Ostjale:

 1. Ostja, kes valis Tellimuse koostamise ajal kauba tarnimise viisi, peab märkima täpse tarneaadressi.
 2. Ostja kohustub võtma kauba vastu ise või märkima Tellimuse koostamise ajal isiku, kes võtab kauba vastu. Juhul kui Ostjal (või märgitud teisel isikul) pole võimalik kaupa vastu võtta ja kaup on tarnitud märgitud aadressile ning tuginedes muudele Ostja poolt esitatud dokumentidele, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone, et kaup tarniti valele subjektile.
 3. Kauba tarnib Müüja või tema volitatud esindaja.
 4. Kauba tarnimise (transportimise) tasu arvestatakse olenevalt Tellimuse suurusest ja tarne asukohast ning hinnastatakse vastavalt kullerteenuse ettevõtte (sh ekuller, smartpost, omniva jms) hinnakirjale.

Eestist välja tarnimine ei ole võimalik.

 1. Kui Ostja esitab Tellimuse tööpäeval enne kella 16:00, tarnib Müüja või tema volitatud isik kauba 2-4 tööpäeva jooksul. Kui esinevad häired või on kaubapuudus, on Müüja kohustatud viivitamatult informeerima Ostjat võimalikust pikemast kauba tarnimise perioodist ja kui Ostja sellega nõustub, jätkab Müüja Tellimuse täitmist.
 2. Ühelgi juhul ei vastuta Müüja kauba mitteõigeaegse tarnimise eest, kui kaupa ei tarnita või tarnitakse mitteõigeaegselt Ostja süül või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu.
 3. Kauba Ostjale üleandmise ajal peab Ostja koos Müüjaga või tema volitatud isikuga kontrollima saadetise ja kauba (kaupade) seisundit ning allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi. Pärast seda, kui Ostja on allkirjastanud saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse, et saadetis on üle antud nõuetekohases seisundis, kaubal ei ole kahjustusi, mille tekkimise põhjuseks võiks olla tootmispraak ning et Tellimus (kaubad) on komplekteeritud õigesti (ei esine puudusi, mida saab tuvastada kauba välise ülevaatuse ajal). Kui Ostja märkab, et saadetise pakend on kahjustatud (kortsunud, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), kaup (kaubad) on kahjustatud ja/või esineb mittevastavusi kauba (kaupade) komplekteerimisel, peab Ostja selle märkima saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendile ning koostama Müüja või tema esindaja juuresolekul vabas vormis saadetise ja/või kauba (kaupade) kahjustuste/mittevastavuste akti. Kui Ostja ei teosta neid toiminguid, on Müüja vabastatud vastutusest kauba kahjustuste eest, juhul kui selliste kahjustuste põhjuseks ei ole tootmispraak ning kauba vale komplekteerimise, juhul kuid neid mittevastavusi saab avastada kauba välise ülevaatuse ajal.

Kauba kvaliteedigarantii ja kasutuskõlblikkuse tähtaeg

 1. Iga Müüja poolt müüdava kauba omadused on üldiselt märgitud iga kauba juures olevas kauba kirjelduses.
 2. Müüja ei vastuta selle eest, et Internetipoes oleva kauba värvitoon, kuju või muu parameeter ei vasta kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvitoonile Ostja poolt kasutatava arvutiekraani omaduste tõttu.
 3. Müüja annab teatud kauba liikidele teatud aega kehtiva esemete kvaliteedigarantii, mille konkreetne kehtivusaeg ja muud tingimused on märgitud selle kauba kirjeldustes.
 4. Müüja poolt antav kvaliteedigarantii ei piira ega kitsenda tarbijate õigusi, mis on sätestatud õigusaktides kauba mittesobiva kvaliteedi või teenuse korral.
 5. Müüja ei osuta kauba garantiihoolduse teenuseid, suunates igal konkreetsel juhul Ostja garantiiteenindust osutavasse keskusesse.
 6. Neil juhtudel, kui tuginedes õigusaktidele on konkreetsele kaubale määratud teatud kasutuskõlblikkuse tähtaeg, on Müüja kohustatud müüma sellise kauba Ostjale nii, et tal oleks reaalne võimalus kasutada sellist kaupa kuni kasutuskõlblikkuse tähtaja lõpuni.

Kaupade tagastus ja ümbervahetamine

 1. Müüdud kauba puudujäägid kõrvaldatakse, ebakvaliteetne kaup vahetatakse ümber ja tagastatakse juhindudes Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusest.
 2. Kui Ostja soovib tagastada kaupa Eeskirjade punktis 11.1 märgitud juhtudel, peab Ostja pöörduma Müüja poole ja esitama kirjaliku kauba tagastamise taotluse. Seda tuleb teha vastavalt Eeskirjade punktile 4.1.2.
 3. Kauba tagastamisel on vaja kinni pidada järgmistest tingimustest: 3.1 tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis (seda punkti ei rakendata juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetne kaup); 3.2 kaup peab olema Ostja poolt rikkumata; 3.3 kaup peab olema säilitanud kaubandusliku välimuse (rikkumata etikett, terve kaitsekile jne. Punkti ei rakendata, kui tagastatakse ebakvaliteetne kaup); 3.4 tagastatav kaup peab olema samas komplektis nagu oli saadud; 3.5 kauba tagastamisel tuleb esitada kauba ostmist tõendav dokument ja kirjalik kauba tagastamise taotlus.
 4. Müüjal on õigus keelduda Ostja poolt tagastatava kauba vastuvõtmisest, kui Ostja ei pea kinni selles paragrahvis sätestatud kauba tagastamise korrast.
 5. Kauba tagastamine ja ümbervahetamine toimub juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.ja internetipoe kauba tagastamise ja ümbervahetamise reeglitest.
 6. Raha tagastatud kauba eest kantakse kõigil juhtudel üle maksekorraldusega ja ainult maksja pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud.

Isikuandmete kaitse

 1. Ostja, esitades Tellimuse Müüjale, peab esitama isikuandmed, millele tuginedes saab Müüja Ostjat identifitseerida ja võtta ühendust, kui on vaja lisainfot või kasutada neid otseturunduse eesmärgil.
 2. Ostja, esitades Tellimuse, nõustub, et tema e-maili aadressile ja telefoninumbrile saadetakse informatiivsed teated, mis on vajalikud kauba tellimuse täitmiseks.
 3. Kui Ostja ei soovi, et tema e-maili või telefoninumbrit kasutatakse otseturunduse eesmärgil, peab sellest informeerima Müüjat.
 4. Müüja kinnitab, et Ostja poolt märgitud isikuandmeid käsitletakse ainult kauba ostmisel Müüja käest ning otseturunduse eesmärgil (v a juhul kui Ostja teatab eeskirjade punktis 12.3 sätestatud korras, et ei soovi tema isikuandmete kasutamist otseturunduse eesmärgil). Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes osutavad kauba tarnimise või muid Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
 5. Isikuandmed, mida Ostja kasutab teostades korraldusi oma kreedit- või deebetkontodelt Müüjale pangasüsteemides, käideldakse turvaliselt, kasutades turvalise ühenduse SSL (inglise k. Secure Socket Layer) sertifikaate. Kogu vastutus nende isikuandmete eest lasub pangal, mille teenuseid kasutab Ostja.
 6. Ostjal kui andmesubjektil, on õigus saada infot selle kohta, kuidas käsitletakse tema isikuandmeid, neid korrigeerida, kustutada või mitte nõustuda nende käsitlemisega.
 7. Selleks, et Ostjal oleks võimalus teha oste täisväärtuslikus Internetipoes, sisestab Müüja Ostja arvutisse (seadmesse) infot – “küpsiseid”. Sisestatud infot kasutab Müüja Ostja kui endise internetipoe külastaja tuvastamiseks, info säilitamiseks ostukorvi pandud kauba kohta, andmete kogumiseks kodulehekülje külastatavuse kohta. Ostjal on võimalus vaadata üle, millist infot (“küpsiseid”) on Müüja sisestanud ja ta võib kustutada osad või kõik sisestatud “küpsised”. Ostjal on samuti õigus mitte nõustuda, et infot (“küpsiseid”) sisestatakse ja kasutatakse tema arvutis (seadmes), kuid sellisel juhul võivad teatud internetipoe funktsioonid olla Ostjale kättesaamatud. Ostja, aktsepteerides Eeskirju, nõustub, et tema arvutisse (seadmesse) sisestatakse infot. Selle nõusoleku võib Ostja igal ajal tühistada, muutes oma brauseri seadistusi või pöördudes Müüja poole.
 8. Ükskõik millise taotluse või korralduse, mis on seotud isikuandmete käsitlemisega, peab Ostja esitama Müüjale kirjalikult. Müüja, saades Ostjale  vastava taotluse või korralduse, saadab Ostjale hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kirjaliku vastuse.
 9. Kui Ostja ei nõustu käesolevas Eeskirjade paragrahvis toodud Isikuandmete kaitse sätetega, kaotab Ostja õiguse kasutada internetipoe teenuseid.

Vastutus

 1. Ostja vastutab täielikult esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ja omab õigust nõuda, et Ostja hüvitaks otsese kahju.
 2. Ostja vastutab toimingute eest internetipoe kasutamise ajal.
 3. Müüja vabastatakse ükskõik millisest vastutusest neil juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, eirates Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesolevate Eeskirjadega vaatamata sellele, et vastav võimalus talle anti.
 4. Kui Müüja Internetipoes on viited teiste ettevõtete, organisatsioonide või isikute netilehekülgedele, ei vastuta Müüja seal oleva info või teostatava tegevuse eest, ei halda ega kontrolli neid netilehekülgi ja ettevõtteid ega esinda isikuid.
 5. Müüja ei vastuta Ostja ja Müüja partnerite, kelle teenuseid Ostja tellib, nõuetekohase mõlemapoolsete kohustuste täitmise eest.
 6. Süüdiolev pool peab hüvitama teisele poolele tekitatud otsese kahju.

Lõppsätted

 1. Käesolevad eeskirjad on koostatud juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.
 2. Käesolevate eeskirjade alusel tekkivatele suhetele rakendatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Kõik käesolevate eeskirjade täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokku leppida ei õnnestu, lahendataksevaidlused Eeesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

Privaatsuspoliitika

Teie tellimuse sujuvaks täitmiseks on meile vajalik Teie isikut puudutav info, mida me kogume ja haldame.

Millal kogutakse isikut puudutavat infot?

Teie isikut puudutavat infot kogutakse, kui tellite kaupa Saestuudio OÜ Internetipoest ning kui teostatakse küsitlusi lisainfo saamiseks toodete, tellimuste, nende töötlemise kohta jms.

Mis eesmärgil kogutakse isikut puudutavat infot?

 • Kogu Teid puudutavat infot kasutatakse:
 • Tellimuse info esitamiseks (informeerimiseks millal, kus ja kuidas teostatakse Teie tellimuse tarne);
 • Tellimuse tarnimiseks õigesse kohta;
 • Vastamiseks küsitlustele kaupade kohta ja muudele küsimustele.

Millist isikut puudutavat infot kogutakse?

 • Kogutav info on vajalik tellimuste ning otseturunduse toimingute teostamiseks:
 • Tellija andmed (ees-ja perekonnanimi, ettevõtte nimi jm);
 • Tarneandmed;
 • Kontaktandmed (e-maili, telefoninumber).

Kuidas isikut puudutavat infot käsitletakse?

Kohustume mitte avaldama Teid (ja teisi ostjaid) puudutavat infot kolmandatele isikutele (see kohustus ei kehti Eesti Vabariigi õigusaktides ette nähtud juhtudel). Võite alati pöörduda meie poole ja uurida, millist teid puudutavat infot me säilitame ning seda infot korrigeerida või kustutada. Meil on õigus korrigeerida või täielikult muuta privaatsustingimusi teavitades sellest Ostjat Saestuudio OÜ internetipoe kaudu.